Nočna dežurna služba - 031 758 505

Dobrodošli

V naši družbi

Institucionalno varstvo

Dom upokojencev Center, Ljubljana je javni socialnovarstveni zavod katerega osnovna dejavnost je institucionalno varstvo starejših oseb.

Institucionalno varstvo obsega:

osnovno oskrbo, ki  zajema bivanje, organiziranje prehrane in tehnično oskrbo,

socialno oskrbo, ki je strokovno vodena dejavnost, namenjena izvajanju vsebin socialne preventive, terapije in vodenja upravičencev,

zdravstveno varstvo, ki pomeni nudenje pomoči pri vzdrževanju osebne higiene in izvajanju dnevnih aktivnosti (vstajanju, oblačenju, premikanju, hoji, komunikaciji in pri orientaciji).

Upravičenci do institucionalnega varstva starejših, ki ga izvaja Dom upokojencev Center, Ljubljana, so osebe, starejše od 65 let in sicer:

  • osebe, ki zaradi starosti ali drugih razlogov, ki spremljajo starost, niso sposobne za popolnoma samostojno življenje in potrebujejo manjši obseg neposredne osebne pomoči,
  • osebe z zmernimi starostnimi in zdravstvenimi težavami, ki potrebujejo večji obseg neposredne osebne pomoči,
  • osebe z najzahtevnejšimi starostnimi in zdravstvenimi težavami, ki v celoti potrebujejo neposredno osebno pomoč, in sicer: a) za osebe, ki potrebujejo neposredno osebno pomoč za opravljanje vseh osnovnih življenjskih potreb; b) za najtežje prizadete osebe,
  • osebe z zahtevnejšimi dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju, ki zaradi starostne demence ali sorodnih stanj potrebujejo delno ali popolno osebno pomoč in nadzor.

Za sprejem v Dom je potrebno vložiti:

prošnjo za sprejem ali premestitev v institucionalno varstvo, ki jo vloži uporabnik ali njegov zakoniti zastopnik oz. pooblaščenec. Prošnjo mora uporabnik lastnoročno podpisati. V primeru podpisa zakonitega zastopnika oz. pooblaščenca, le-ta predloži odločbo pristojnega organa ali pooblastilo o zastopanju

mnenje o zdravstvenem stanju, ki ne sme biti starejše od enega meseca

pisno izjavo o načinu plačila storitve s strani tretje osebe

potrdilo o državljanstvu in stalnem prebivališču oz. fotokopijo osebnega dokumenta ( ali se da dokument na vpogled)

za sprejem na VAROVANI ODDELEK je potrebno k navedenim dokumentom predložiti še sklep sodišča za namestitev na varovani oddelek

Sprejem na varovani oddelek (enota Roza kocka ) Dom izvaja v skladu z Zakonom o duševnem zdravju (Uradni list RS, št. 77/08 in spremembe; ZDZdr), ki opredeljuje varovani oddelek v socialno varstvenem zavodu kot oddelek, kjer so nameščene osebe, ki so zaradi svojih potreb nepretrgoma deležne posebne zaščite in varstva ter zavoda ne morejo zapustiti po lastni volji.

Predlog za sprejem v varovani oddelek na podlagi sklepa sodišča lahko poda izvajalec psihiatričnega zdravljenja, socialnovarstveni zavod, center za socialno delo, koordinator nadzorovane obravnave, najbližja oseba ali državni tožilec.

Postopek v primeru smrti stanovalca ali odhod iz doma

V primeru, ko stanovalec v Domu umre, zaposleni obvestijo svojce in prosijo, da se oglasijo v socialni službi. Tam dobijo vse potrebne napotke in druge informacije za nadaljnje urejanje. Svojci so dolžni izprazniti sobo najkasneje v roku treh dni po smrti stanovalca, s tem da poravnajo stroške manjkajočih dni do izpraznitve. Svojci odpeljejo vse osebne stvari in predmete, ki so jih tekom bivanja pripeljali.

Odhod iz doma

Uporabnik oz. njegov zakoniti zastopnik lahko kadarkoli vloži predlog za premestitev ali odpust. Premestitev ali odpust pa iz določenih razlogov lahko predlaga tudi Dom, predvsem zaradi hujših kršitev hišnega reda. V obeh primerih se z uporabnikom sklene sporazumna razveza dogovora, ki je bil sklenjen ob sprejemu.

Prošnja za odpust

Pooblastilo zastopniku

Pišite nam (predlogi, pohvale, kritike):